Unicount web uygulaması üzerinden kayıt olan tüm şirketlerin aşağıdaki şekilde şirket ana sözleşmesi vardır. Yorumlanan versiyonunu buradan okuyabilirsiniz.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

Bölüm 1. Genel bilgiler

1.1 Osaühing’in (özel limitet şirket, bundan sonra şirket olarak anılacaktır) ticari unvanı …………….. OÜ’dür.

1.2 Şirketin kayıtlı ofisi Tallinn, Harju maakond’dadır.

1.3 Şirketin hisse sermayesi tutarı 2500 Euro’dur.

1.4 Şirketin mali yılı 01.01-31.12 tarihleri arasındadır.

1.5 Hisse sermayesi artırıldığında, limitet şirket hisseleri yalnızca parasal katkı olarak ödenir.

Bölüm 2. Hisse, hissedar ve kanuni yedek akçe

2.1 Şirketin tüm hissedarlarına, hisselerinin itibari değeri oranında kâr payı (temettü) ödenir.

2.2 Şirketin bir hissesinin devri üzerine:

Payın herhangi bir üçüncü kişiye devri halinde, diğer hissedarların rüçhan hakkı vardır.

2.3 Şirketin bir hissesi rehin edilebilir.

2.4 Şirketin herhangi bir payının kısmen devredilmesi durumunda:

Payın herhangi bir üçüncü kişiye devri halinde, diğer hissedarların rüçhan hakkı vardır.

2.5 Şirketin yasal yedek akçesinin oluşumu ve miktarı. Şirketin yasal yedekleri bulunmamaktadır.

2.6 Şirketin tasfiyesi ile birlikte kalan mal varlığı sadece parasal ödemelerle hisse sahipleri arasında dağıtılır.

2.7 Özel limitet şirket hissesine veya hissedarına özel haklar tanınmamıştır.

Bölüm 3. Şirketin yönetimi

3.1 Özel limitet şirketin her bir hissesinin bir Euro’su, özel limitet şirketin hissedarlar genel kurulunda ve toplantı yapmadan alınan kararlarda bir oy hakkı verir.

3.2 Hissedarlar genel kurulu, payların belirlediği oyların en az %51’inin temsil edilmesi halinde karar almaya hak kazanır.

3.3 Kanun veya Şirket Ana Sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe, hissedarlar genel kurulu toplantısına katılanların oylarının yüzde 51’i veya toplantıya çağrılmadan karar verilmesi halinde oyların tamamı lehte verildiği takdirde pay sahipleri tarafından karar alınır.

3.4 Limitet şirketin şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karar, Ticaret Kanununun 192 (1) numaralı bendinde belirtilen karar, Ticaret Kanununun 197 (1) numaralı bendinde belirtilen karar, özel limitet şirketin feshine ilişkin karar, feshedilen özel limitet şirketin faaliyetlerinin devamına ilişkin karar, şirketlerin birleşmesi veya bölünmesi kararı veya yeniden yapılanma kararı; karar lehinde oyların en az 2/3’ü verilirse hissedarlar genel kurulu toplantısında kabul edilir.

3.5 Pay sahiplerinin pay alma rüçhan hakkı, karar lehinde oyların en az 3/4’ünün verilmesi halinde, hissedarlar genel kurulu toplantısında alınacak bir kararla engellenebilir.

3.6 Şirketin yönetim kurulu süresiz olarak seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı 1-5’tir.

3.7 Özel limitet şirketin yönetim kurulunun sermayeyi artırma hakkı yoktur.

3.8 Yönetim kurulu üyelerinden her biri, ticaret siciline farklı bir kayıt yapılmadığı sürece, tüm yasal işlemlerde şirketi temsil etme hakkına sahiptir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi için öngörülen prosedüre göre pay sahiplerinin buna uygun bir kararı alınır.

3.9 Şirketin tasfiyesi üzerine, pay sahipleri kararı veya mahkeme kararı ile aksi belirtilmedikçe tasfiye memurları yönetim kurulu üyesi olurlar.

3.10 Şirketin denetim kurulu bulunmaz.

3.11 Denetçi bulundurma zorunluluğu kanundan doğmadıkça şirketin denetçisi olmaz.

3.12 Şirket, sermayesinin şartlı olarak artırılması için, sahiplerinin tahvillerini hisseye (dönüştürülebilir tahvil) dönüştürme hakkına sahip oldukları hissedarların kararı ile tahvil ihraç edemez.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ EKLERİ

1. Şirket kuruluşu ile birlikte Özel limitet şirket ŞİRKET ADI‘nın bir hissedarı, kuruluş sırasında veya Şirket Ana Sözleşme Ekinin 2.2. maddesinde belirtilen vadeye kadar, hissedarın itibari değere göre ödediği 2500 Euro nominal değerli hisseye sahiptir.

2. Özel limitet şirketin hissesi için ödeme.

2.1 Özel limitet şirketin bir hissesi, özel limitet şirketin Ticaret Sicili’nde tescil başvurusunun sunulmasından önce tam olarak ödenmemelidir.

2.2 Katkıda bulunmaksızın özel limitet şirketin kurulması üzerine, bir hissedar, Ticaret Kanununun 140¹ (2) veya (3) alt bölümlerinde atıfta bulunulan bir talebin sunulması üzerine hissenin tamamını öder.

3. Özel limitet şirketin hisseleri, şirket kuruluşuyla birlikte yalnızca parasal katkılarla ödenir.

4. Şirket kuruluş giderleri. Özel limitet şirketin öngörülen kuruluş giderleri 300 Euro’dur.

4.1 Tüm kuruluş masrafları özel limitet şirket tarafından karşılanacaktır.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?