Põhjaliku juristi poolt kommenteeritud ülevaate Unicounti poolt kasutatavast valmis põhikirjast leiad siit artiklist.


PÕHIKIRI

1. peatükk. Üldandmed
1.1 Osaühingu ärinimi on ....... OÜ.
1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn, Harju maakond.
1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2500 EUR.
1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
1.5 Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.
2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital
2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
2.2 Osaühingu osa võõrandamisel: on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
2.3 Osaühingu osa võib pantida.
2.4 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel: on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
2.5 Osaühingul ei ole reservkapitali.
2.6 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.
2.7 Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.
3. peatükk. Osaühingu juhtimine
3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.
3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest
51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud
osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on: vastu võetud, kui osanike
koosolekul antakse otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.
3.5 Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on: vastu võetud siis, kui osanike koosolekul antakse otsuse poolt vähemalt 3/4
häältest.
3.6 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
3.7 Osaühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
3.8 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike
otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
3.9 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
3.10 Osaühingul ei ole nõukogu.
3.11 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.
3.12 Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks: ei või lasta välja vahetusvõlakirju.

PÕHIKIRJA LISA

1. Asutamise hetkel kuulub osaühingu osanikule ............ osa nimiväärtusega 2500 EUR, mille eest osanik tasub asutamisel või põhikirja lisa punktis 2.2 nimetatud ajaks vastavalt nimiväärtusele.
2. Osaühingu osa eest tasumine.
2.1 Osaühingu osa eest ei tasuta täielikult enne osaühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist.
2.2 Osaühingu sissemakseta asutamise korral tasub osanik osa eest täielikult äriseadustiku § 140¹ lõikes 2 või 3 sätestatud nõude esitamisel.
3. Osaühingu osade eest tasutakse asutamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.
4. Osaühingu asutamiskulud. Osaühingu eeldatavad asutamiskulud on 300 eurot.
4.1 Kõik asutamiskulud kannab osaühing.

Kas te leidsite oma vastuse?